logo

ПРАВИЛА

за организиране и провеждане на аукцион за продажба на недвижим имот, собственост на БЛД Триадица 2 ЕООД


1. Предмет на аукциона.

       • 1.1. Недвижим имот, собственост на БЛД, находящ се в град София, квартал Кръстова вада в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХ-1377,1378,1379, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ-1377,1378,1379 и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІІ-1377,1378,1379, а именно:

АПАРТАМЕНТ № Б-23 (Б - двадесет и три), находящ се на четвърти жилищен етаж в сграда 1 (едно), вход Б (буква „Б“), на кота +11.80 (плюс единадесет цяло и осемдесет стотни) метра, със застроена площ на апартамента от 94.47 (деветдесет и четири цяло и четиридесет и седем стотни) квадратни метра, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две спални, две бани с тоалетна, антре, перално помещение, тераса, при граници/съседи: апартамент Б-22, апартамент В-10, улица, апартамент Б-24, коридор, и заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена, както и съответните идеални части от правото на собственост, който АПАРТАМЕНТ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.1007.1546.1.50 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и седем точка хиляда петстотин четиридесет и шест точка едно точка петдесет), с адрес съгласно схема: град София, район „Триадица”, ул. ”Ген. Иван Колев”, вход „Б”, етаж 5 (пет), ап. Б23 (буква „Б“ двадесет и три), намиращ се в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1546 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и седем точка хиляда петстотин четиридесет и шест), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 94.47 (деветдесет и четири цяло четиридесет и седем стотни) кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1007.1546.1.52 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и седем точка хиляда петстотин четиридесет и шест точка едно точка петдесет и две), 68134.1007.1546.1.49 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и седем точка хиляда петстотин четиридесет и шест точка едно точка четиридесет и девет), 68134.1007.1546.1.51 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и седем точка хиляда петстотин четиридесет и шест точка едно точка петдесет и едно), под обекта-самостоятелен обект с идентификатор 68134.1007.1546.1.35 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и седем точка хиляда петстотин четиридесет и шест точка едно точка тридесет и пет), над обекта-самостоятелен обект с идентификатор 68134.1007.1546.1.63 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и седем точка хиляда петстотин четиридесет и шест точка едно точка шестдесет и три), стар идентификатор: няма;

1.2 Аукционът се организира от БЛД Триадица 2 и ръководи от БЛД Хоумс ЕООД;

1.3 Процедурата по осъществяване на Аукциона се извършва в присъствието на Нотариус, който води протокол и следи за спазване на Правилата на аукциона;


           1. 2. Регистрация

           2. 2.1 Участник в аукциона може да бъде всяко дееспособно юридическо или физическо лице, включително чуждестранни; 
           3. 2.2 Началната и крайната дата за подаване на заявка за участие в аукциона ще бъдат посочени на интернет страницата на дружеството www.bld.bg;
           4. 2.3 На всяко лице, проявило интерес към имота, ще бъде предоставен комплект с документи, относно продаваемия имот, както и правилата за провеждане на аукциона. Пакетът с документи може да бъде закупен от офиса на БЛД на адрес: град София, ул. Тинтява 126, офис 1 всеки работен ден между 9:00 и 17:30 ч. Цена 50 (петдесет) лева без включен ДДС, която трябва да бъде преведена по банков път по следната банкова сметка:

IBAN: BG13RZBB91551008580036;

Сумата не подлежи на възстановяване.

             1. 2.4 Заявки за участие ще се приемат от 13.05.2019 г., в интервала от 9:00 до 17:00 часа в офиса на БЛД на адрес: град София, ул. Тинтява 126, офис 1, като трябва да съдържат трите имена на лицето, което ще участва в търга или съответната актуална информация за юридическото лице, телефон и адрес за потвърждение на заявката за участие. Образец на заявлението ще бъде предоставен в офиса на БЛД;
               1. 2.5 За участие в аукциона ще се допускат заявления, постъпили в срок до 16.00 часа на обявената на 28. 05. 2019 г. Заявлението трябва да бъде предоставено в запечатан, непрозрачен плик, в който са приложени всички документи, описани в точка 7.4 от настоящите Правила, както и банков документ за внесения задатък по посочената в обявлението банкова сметка. Върху плика трябва да се отбележи името/наименованието на заявителя, телефон и адрес за контакт. Подадените заявления ще бъдат вписвани в специален регистър с входящ номер, дата и час на постъпване;
                  1. 2.6 За участие в аукциона се допускат само кандидати, които са внесли в срок депозита за участие и които са подали своевременно заявленията си за участие;
                  2. 2.7 Цената в съответните наддавателни предложения е крайна и включва дължимия данък добавена стойност (ДДС);

                   1. 3. Дата на провеждане на аукциона

                Аукционът ще се проведе на 30.05.2019 година от 16.00 часа, на адрес: град София, Бизнес център Полиграфия, зала „Нелсън Мандела“. Дата ще бъде посочена и на следната интернет страница: www.bld.bg.


                 1. 4. Депозит за участие в аукциона.

                4.1 Депозитът за участие в аукциона е в размер на 10% (десет) процента от първоначално обявената стартова цена и е платима по специална банкова сметка на Нотариус.
                 1. 4.2 Депозитът на участника, определен за спечелил аукциона се трансформира в част от продажната цена и Нотариусът ще я преведе по сметка на БЛД в срок до 2 (два) работни дни след подписване на Предварителния договор за покупко – продажба на имота с определения по правилата на аукциона купувач. Депозитът на класирания на второ място участник се задържа до изтичане на 4 (четири) работни дни след подписване на Предварителния договор от участникът, обявен за спечелил аукциона;
                  1. 4.3 Депозитите, заплатени от участниците, класирани след второ място, се връщат от нотариуса в срок от 6 (шест) работни дни от датата на подписване на Предварителния договор по банковата сметка, от която са преведени;
                  2. 4.4 Не се връща депозит на участник, който е спечелил аукциона или на този на второ място, които са отказали да подпишат предварителен договор, както и ако не са заплатили пълната продажна цена в срока и при условията на настоящите Правила;

                    1. 5. Ред и начин на провеждане на аукциона.

                    2. 5.1 Налице е предварително определена и разгласена стартова цена за имота. Ценовите предложения не може да са по – ниски от стартовата цена. Стартовата цена ще бъде обявена на следната интернет страница: www.bld.bg;
                    3. 5.2 Постъпилите предложения за участие в аукциона се отварят и разглеждат в началото на деня на неговото провеждане ина определеното място в присъствието на всички заявители и Нотариуса;
                    4. 5.3 Ръководещият аукциона преглежда заявленията по реда на тяхното постъпване и се запознава с редовността на подадените документи. Всички наддавателни предложения се вписват в Протокол по реда на отваряне на пликовете, воден от Нотариуса. В случай, че се установи непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, Нотариусът го отбелязва в съответния протокол и отстранява от участие заявителя;
                     1. 5.4 Аукционът се провежда само ако има събрани 10 (десет) редовно подадени заявления за участие;
                     2. 5.5 За да бъде валидно направеното наддавателно предложение, то следва да е в размер не по – малък от предварително обявената стартова цена, да бъде изписано с цифри и словом. При разлика в изписването цифром и словом, за валидна се приема цената, която е изписана с думи. Към наддавателното предложение следва задължително да бъде приложена Декларация за произход на средствата и Декларация по чл. 59, ал. 1, точка 3 от ЗМИП, като условия за валидно направено наддавателно предложение;
                     3. 5.6 Редовно подадените наддавателни предложения се класират в низходящ ред според цената;
                     4. 5.7 След обявяване на всички наддавателни предложение се развива устно наддаване. Началната цена на наддаването е обявената най – висока предложена цена. Стъпката на наддаването до достигане на продажна цена в размер на 120 000 (сто и двадесет хиляди) евро е в размер на 2000 (две хиляди) евро, а след тази сума, стъпката на наддаването е в размер на 500 (петстотин) евро. Ръководителят кани три пъти участниците, като ако няма ново предложение, обявява най – високото предложение и съответно купувача на имота;
                     5.8 В случай, че участникът спечелил аукциона не изпълни задълженията си да подпише окончателен договор за покупко – продажба на недвижим имот, следващият по ред в наддаването ще бъде писмено уведомен, като ще му бъде предоставена възможност да закупи имота;
                      1. 5.9 В случай, че участникът класиран на второ място в аукциона не изяви (писмено) желание да закупи имота или откаже да сключи договор за продажба или не заплати цената в указания срок, процедурата се прекратява;
                      2. 5.10 Участниците в аукциона, освен спечелилия го, няма да получават лично уведомление за резултатите. Те могат да получат информация на следната интернет страница: www.bld.bg;
                      3. 5.11 След отразяване  в протокола за класиране на постъпилите предложения на участника предложил най – високата цена, се преминава към подписване на Предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот в срок от 2 работни дни от датата на обявяване на резултатите. Останалата сума, посочена в наддавателното предложение следва да се внесе в срок до 45 (четиридесет и пет) дни, считано от датата на провеждане на търга. Цената може да бъде платена и с банков кредит. До 3 (три) работни дни след внасянето на цената или след предоставяне на удостоверение от кредитиращата банка за одобрен кредит, се сключва окончателен договор. Всички разходи по нотариалното оформяне на окончателния договор са за сметка на спечелилия търга. Владението на имота се предава в срок до 3 (три) работни дни след нотариално изповядване на сделката или пълното заплащане на продажната цена;

                           1. 6. Цена

                           2. 6.1 Достигнатата на аукциона крайна цена, намалена с внесения депозит за участие в аукциона, се внася по банкова сметка, открита на името на Нотариус.
                           3. 6.2 В определените за това случаи купувачите дължат ДДС върху достигната на аукциона крайна цена за закупените от тях имоти. Купувачите са в правото си да предприемат мерки по възстановяване на ДДС по реда на действащото българско законодателство, ако отговарят на изискванията за това;

                              1. 7. Общи условия. Документи.

                              2. 7.1 Участието в аукциона е доброволно и заявителите го правят по собствена воля и желание;
                              3. 7.2 Оглед на имота може да се прави всеки вторник и четвъртък от 15.00 до 19.00 часа на адрес: гард София, район Триадица, ул. Иван Колев 5;
                              4. 7.3 БЛД си запазва правото да отмени аукциона или да насрочи нова дата за неговото провеждане, като за това подалите заявления за участие ще бъдат уведомени не по-късно от 5 (пет) дни преди датата на неговото провеждане. В случай, че аукционът не бъде проведен, на заявителите платили депозит ще им бъде възстановена сумата в срок от 3 (три) работни дни, считано от деня, в който аукционът е следвало да бъде проведен;
                              5. 7.4 Необходимите документи, които следва да се приложат към заявлението за участие са:
         • 1. Заявление по Образец – Приложение 1;
            1. 2. Декларация, с която се удостоверява, че участващия е напълно запознат с физическото и правното състояние на имота - Приложение 2;
            2. 3. Проект на предварителен договор - Приложение 3;
            3. 4. Наддавателно предложение, поставено в по – малък непрозрачен плик - Приложение 4;
            4. 5. Заверено от заявителя копие на документ за самоличност на физическото лице или актуално състояние на юридическото лице;
            5. 6. Документ за внесен депозит;
            6. 7. Нотариално заверено пълномощно, в случай че заявителят не се явява лично - Приложение 5;
            7. 8. Декларация за произход на средствата - Приложение 6;
            8. 9. Декларация по чл. 59, ал. 1, точка 3 от ЗМИП, нотариално заверена - Приложение 7;
            9. 10. Декларация по Закона за личните данни - Приложение 8;
              1. 7.5 Участникът спечелил аукциона и обявен за купувач на имота има право да закупи допълнително гараж за сумата от 20 000 евро с ДДС. Своето право да закупи гаража купувачът може да заяви най – късно в деня на подписване на предварителния договор за покупко – продажба на недвижимия имот от аукциона. Покупката на гаража ще бъде осъществена при всички условия и срокове, посочени в предварителния договор за покупко – продажба на недвижимия имот от аукциона.

                   1. 8. Основания за недопускане на заявител до аукциона.

                   2. 8.1 Участниците, отказали да декларират писмено съгласието си за участие, включително и непредоставили документите по точка 7.4;
                   3. 8.2 Участници, подали заявление след срока, определен с настоящите Правила;
                   4. 8.3 Подаденото заявление или ценова оферта е поставена в незапечатан или прозрачен плик, или е без необходимото обозначение;
             8.4 Подаденoтo заявление не съдържа документ за внесен депозит за участие в аукциона;

                    1. 9. Събиране на информация и мерки по ЗМИП.

                    2. С последните изменения в ЗМИП от 2019 година, бе разширен значително обхвата на лицата длъжни да събират информация за идентифициране на сделки и лица попадащи в обхвата на закона като „съмнителни“. Задължени лица по закона се явяват и нотариусите при осъществяване на сделки с недвижими имоти. Във връзка с новите изменения може да бъде необходимо предоставяне на допълнителна информация както следва:

               А. Декларация за произход на средства най-късно при доплащане на цената, ако общата сума надхвърля 30 000 лв.

               Б. Декларация и други документи за доказване на действителният собственик на юридическо лице участващо в публична продан.

               В. Декларации и други документи за доказване на действителния собственик на юридически лица регистрирани в офшорни зони.

               Г. Декларации и други документи за лица попадащи по смисъла на ЗМИП в обхвата на лица, за които задължително се прилагат разширени мерки за идентифициране.


                     1. 10. Събиране на информация и мерки по GDPR.

               Настоящата информация относно обработката на лични данни при процедура за провеждане на  аукцион е изготвена във връзка с новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, и в сила от 25 май 2018г. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.


              1. В качеството си на администратор на лични данни „БЛД Триадица 2“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за изпълнение на конкретните цели, като ги пази отговорно и законосъобразно.

             1. Информация относно Администратора на лични данни

              1. 1. Наименование „БЛД Триадица 2“ ООД
              2. 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 200262976
              3. 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1172, район Изгрев ул. “Тинтява“ 126
              4. 4. Данни за кореспонденция: гр. София, 1172, р-н Изгрев ул. “Тинтява“ 126, вход „А“, офис 1
              5. 5. E-mail: home@bld.bg
              6. 6. Уебсайт: www.bld.bg
              7. 7. Телефон.: + 359 888 508 508
              1. Информация относно компетентния надзорен орган

               1. 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
               2. 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №
               3. 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
               4. 4. Телефон:02 915 3 518
               5. 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
               6. 6. Уебсайт: www.cpdp.bg
        • „БЛД Триадица 2“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните даннии Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съветаот 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични даннии относно свободното движение на такива данни.

  „БЛД Триадица 2“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

          1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
          2. ограничение на целите на обработване;
          3. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
          4. точност и актуалност на данните;
          5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
          6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

   При обработването и съхранението на личните данни, „БЛД Триадица 2“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

             • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

   При осъществяване на дейността си и във връзка с предоставяните услуги, “БЛД Триадица 2” ООД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

             • Заявители при провеждане на процедура за аукцион;
             • Купувачи;

   Лични данни на деца

   „БЛД Триадица 2“ ООД не желае да събира данни за деца на възраст под 18 години. Ако родителите или други законни настойници открият, че децата под тяхно ръководство са предоставили лични данни на “БЛД Триадица 2” ООД, могат да се свържат с компанията на посочения по-горе адрес (вижте по-горе), ако искат тези данни бъдат изтрити. След това ще организираме незабавно заличаването на тези данни. 


   Правила за поверителност относно ЗАЯВИТЕЛИ

   “БЛД Триадица 2” ООД обработва лични данни на заявителите при изпълнение на процедура за провеждане на акцион с тях за срок от 6 /шест/ месеца, съгласно действащото законодателство и съгласно предвиденото в настоящата Информация за поверителност.


   Личните данни на заявителите— физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: имена, ЕГН, данни за контакт, паспортни данни /при необходимост/, служебен адрес, имейл и телефон, фирмена принадлежност, позиция, банкови сметки.


   Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

             • за изпълнение на процедура за провеждане на аукцион;
             • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
             • за целите на легитимните интереси на “БЛД Триадица 2” ООД или на трета страна;
             • когато сте предоставили изричното си съгласие (за маркетингови цели).

   Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъдете участник в процедура за провеждане на аукцион. В тази връзка Ви уведомяваме, че предоставянето на услугата от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че “БЛД Триадица 2” ООД няма да има възможност да Ви предостави съответната услуга.


   Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от “БЛД Триадица 2” ООД в рамките на действието на процедурата и до 6 месеца след това. След което личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, съгласно Приетата процедура, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава “БЛД Триадица 2” ООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.


   „БЛД Триадица 2“ ООД разполага с правото да разкрие личните данни на заявители на:

   свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име.

   на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

   на трети лица, нотариуси, доставчици на юридически, IT, банкови и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.


   Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.


   “БЛД Триадица 2” ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.


   В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и оперативни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

    

   Правила за поверителност относно КУПУВАЧИ

   “БЛД Триадица 2” ООД обработва лични данни на купувачи при изпълнение на договорните си отношения с тях за срок от 5/пет/ години, съгласно действащото законодателство и съгласно предвиденото в настоящата Политика.

   Личните данни на купувачи— физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: имена, ЕГН, данни за контакт, паспортни данни /при необходимост/,  служебен адрес, имейл и телефон, фирмена принадлежност, позиция, банкови сметки.


   Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

             • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
             • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
             • за целите на легитимните интереси на “БЛД Триадица 2” ООД или на трета страна;
             • когато сте предоставили изричното си съгласие (за маркетингови цели).

   Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и “БЛД Триадица 2” ООД. В тази връзка Ви уведомяваме, че предоставянето на услугата от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че “БЛД Триадица 2” ООД няма да има възможност да Ви предостави съответната услуга.


   Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от “БЛД Триадица 2” ООД в рамките на действието на сключения с Вас договор. След прекратяването му личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, съгласно Приетата процедура, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава “БЛД Триадица 2” ООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.


   „БЛД Триадица 2“ ООД разполага с правото да разкрие личните данни на купувачи на:

             • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име.
             • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
             • на трети лица, нотариуси, доставчици на юридически, IT, банкови и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

   Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.


   “БЛД Триадица 2” ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.


   В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и оперативни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.


   Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

   Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

   Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “БЛД Триадица 2“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

   “БЛД Триадица 2“ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.


   Право на достъп

   Вие имате право да изискате и получите от “БЛД Триадица 2“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

   Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

   “БЛД Триадица 2“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

   Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “БЛД Триадица 2“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

   Право на коригиране или попълване

   Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно с отправяне на искане до “БЛД Триадица 2“ ООД.

   Право на изтриване („да бъдеш забравен “)

   Вие имате правото да поискате от “БЛД Триадица 2 “ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “БЛД Триадица 2 “ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

             • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
             • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
             • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
             • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
             • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “БЛД Триадица 2 “ООД;

   “БЛД Триадица 2 “ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

             • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
             • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
             • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
             • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
             • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

   За да упражните правото си на „забравяне “, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “БЛД Триадица 2 “ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди “БЛД Триадица 2 “ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на “БЛД Триадица 2 “ООД.


           1. “БЛД Триадица 2 “ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита, по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

           2. Право на ограничаване

            Вие имате право да изискате от “БЛД Триадица 2 “ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

            • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “БЛД Триадица 2 “ООД да провери точността на личните данни;
            • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
            • “БЛД Триадица 2 “ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
            • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на“БЛД Триадица 2 “ООД  имат преимущество пред Вашите интереси.

            Право на преносимост

            Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “БЛД Триадица 2 “ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

            Вие можете да поискате от “БЛД Триадица 2 “ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

            Право на получаване на информация

            Вие можете да поискате от “БЛД Триадица 2 “ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “БЛД Триадица 2 “ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

            Право на възражение

            Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “БЛД Триадица 2 “ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на директен маркетинг.

            Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

            Ако “БЛД Триадица 2 “ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.


            “БЛД Триадица 2 “ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

            • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
            • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
            • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

   Право на жалба до надзорен орган

   Съгласно чл.15, праграф, буква е) от Регламента

   В случаите, в които смятате, че със своите действия “БЛД Триадица 2” ООДнарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.


   Жалбата можете да подадете по един от следните начини: 

    Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр.София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ No 2;

   С писмо на адрес: гр.София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ No 2, Комисия за защита на личните данни;

   По факс на адрес: 029153525;

   По електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).

   Чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 по начина описан на съответната страница.В този случай жалбата Ви трябва да е бъде оформена като електронен документ с електронен подпис.


   Във всеки един от тези случаи, жалбата следва да съдържа:

   Данни на жалбоподателя-имена, адрес, телефон за връзка, електронен дрес /при наличие/;

   • Естество на жалбата;

   • Друга информация и документи, които считате за относими към жалбата;

   • Дата и подпис /за електронните документи-електроне, за хартиените-собственосръчен/   Всички проекти на BLD можете да разгледате тук.

   Запитване:

   Всички полета, обозначени със звездичка, са задължителни.